O projekcie [PL]

O projekcie [PL]

Stanisław Leszczyński – Król Pielgrzym – popularyzacja postaci w środowiskach Polonii krajów Trójkąta Weimarskiego.

 

•Konkurs: Polonia i Polacy za Granicą 2022
•Rodzaj zadania publicznego: pomoc Polonii i Polakom za granicą

•Nazwa zadania: Stanisław Leszczyński – król Pielgrzym – popularyzacja postaci w środowiskach Polonii krajów Trójkąta Weimarskiego

 

Opis realizowanego zadania:

Projekt ma na celu utrzymanie kontaktu z krajem rodzinnym środowisk polonijnych z Niemiec i Francji. Realizuje przede wszystkim potrzebę kontaktu 
z językiem ojczystym oraz kulturą i historią kraju rodzinnego. Pogłębia wiedzę adresatów zadania na temat współczesnych zadań Trójkąta Weimarskiego stając się swoistą platformą do wymiany poglądów, myśli i idei między przedstawicielami tejże organizacji. Służy także zatem pomocą w realizacji zadań Polskiej Dyplomacji.

Zorganizowane spotaknia w Zweibrücken oraz Nancy mają skutkować wzrostem zainteresowania Polonii regionem, z którego pochodzi osoba króla Stanisława Leszczyńskiego.

Zachęci to przedstawicieli wspomnianych środowisk do odwiedzin szlaków turystycznych „Leszczyńskie po Królewsku” oraz „Śladami Króla Stanisława Leszczyńskiego”, które promuje Organizacja Turystyczna Leszno-Region.

Na potrzeby realizacji projektu opracowane zostały logotypy nawiązujące do osoby Króla Stanisława Leszczyńskiego:

 


Logotypy zostaną umieszczone na wszelkich materiałach promocyjnych, stanowiąc rozpoznawalny znak identyfikujący uczestników projektu.

 

Miejsce realizacji zadania:

-Zweibrücken oraz Nancy – planowane miejsca spotkań z Polonią niemiecką oraz francuską.

 

Grupa docelowa:

Polonia Niemiecka i Francuska zrzeszona instytucjonalnie lub niezrzeszona ale zainteresowana ideą projektu:

W projekt zostaną zaangażowane także lokalne media oraz w miarę możliwości TV Polonia. 

Do współpracy zaproszeni zostaną także przedstawiciele Polskiej Dyplomacji, zwłaszcza placówki konsularne z Niemiec i Francji

 

Budżet realizacji zadania publicznego:

-Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 277 720,00 zł – 100%
-Suma przyznanej dotacji: 262 720,00 zł – 94,60 %
-Wkład własny Organizacji Turystycznej Leszno-Region – 15 000,00 zł – 5,40 %