Spotkanie "dra Jan Jonston, polski lekarz, etyk, filozof i przyrodoznawa, szkockiego pochodzenia" 20.06.2023r.

Dnia 20 czerwca 2023 roku, w miejscowości Edynburg w Szkocji, odbyło się spotkanie poświęcone osobie dra Jana Jonstona - polskiego lekarza, etyka, filozofa i przyrodoznawcy, szkockiego pochodzenia.

Spotkanie odbyło się w Instytucie Francuskim przy West Parliament Square Edinburgh i było pierwszym spotkaniem zorganizowanym w ramach projektu "Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularyzacja postaci w środowiskach Polonii szkockiej" realizowanego przez Organizację Turystyczną Leszno-Region przy wsparciu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za granicą 2023".

Przybyłych gości spotkania powitali oficjalnie: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu Łukasz Lutostański, Przewodniczący Organizacji Turystycznej Leszno-Region dr Piotr Jóźwiak oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak.

Zorganizowane spotkanie polonijne okazało się okazją do uhonorowania Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą wybitnych działaczy polonijnych wspierających Polskę w Szkocji. Z rąk Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą uhonorowani zostali: Pani Diana Maria Nowak - Zegadło - inspiratorka wielu inicjatyw dla szkockiej polonii, Pan Marek Starczyński - Prezes SPK w Edynburgu, Pani Renata Łopatowska związana z Polskim Klubem i Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów oraz organizacja Feniks założona w 2007 roku w celu wspierania społeczności polskiej.

Po wręczonych odznaczenia nastąpiła promocja książek:

  • "Z Polski do Szkocji i z powrotem. Na styku medycyny, nauki i procesów czary" - autor Piotr Jóźwiak,
  • "Słowo o Jonstonie", reprint szkiców biograficznych o Janie Jonstonie z 1811 r. i 1935 r., - wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, wstęp opatrzył Jan Dziedziczak,
  • "Wielkie poszukiwanie czyli bajka o Janie", autorzy Joanna Krawczuk-Piechota i Tadeusz Krawczuk. 

W czasie prelekcji książek, Panowie Piotr Jóźwiak oraz Jan Dziedziczak, przypomnieli dokonania wybitnego naukowca i lekarza polsko-szkockiego pochodzenia Jana Jonstona.

Każdy z uczestników przybyłych na spotkanie otrzymał darmowy pakiet wszystkich książek. Uczestnicy spotkania skorzystali z okazji uzyskania indywidualnej dedykacji od autorów otrzymanych książek.

Prelekcja książek zakończyła się poczęstunkiem dla uczestników, na którym serwowano polskie potrawy. 

Zorganizowane spotkanie było  idealną okazją do spotkania z dyrektorami szkół polonijnych, działających w Szkocji, które było ostatnim punktem programu. 

 

 

On June 20, 2023, a meeting dedicated to Dr. Jan Jonston - a Polish doctor, ethicist, philosopher and naturalist of Scottish descent - was held in Edinburgh, Scotland.

The meeting took place at the French Institute at West Parliament Square Edinburgh and was the first meeting organized as part of the project "Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularization of figures in the Polish community in Scotland" implemented by the Tourist Organization Leszno-Region with the support of the Chancellery of the Prime Minister in as part of the "Polonia and Poles Abroad 2023" competition.

The guests of the meeting were officially welcomed by: Consul General of the Republic of Poland in Edinburgh Łukasz Lutostański, Chairman of the Leszno-Region Tourist Organization dr Piotr Jóźwiak and Government Plenipotentiary for the Polish Diaspora and Poles Abroad Secretary of State Jan Dziedziczak.

The organized meeting of the Polish diaspora turned out to be an opportunity to honor distinguished Polish diaspora activists supporting Poland in Scotland with Honorary Badges for Merits for the Polish Diaspora and Poles Abroad. At the hands of the Government Plenipotentiary for the Polish Diaspora and Poles Abroad, the following were honored: Ms. Diana Maria Nowak - Zegadło - the initiator of many initiatives for the Polish community in Scotland, Mr. Marek Starczyński - President of SPK in Edinburgh, Ms. Renata Łopatowska associated with the Polish Club and the Association of Polish Veterans and the organization Feniks founded in 2007 to support the Polish community.

After the awards were presented, the following books were promoted:

  • "From Poland to Scotland and back. At the junction of medicine, science and witchcraft processes" - author Piotr Jóźwiak,
  • "Słowo o Jonston", a reprint of biographical sketches about Jan Jonston from 1811 and 1935, - published by the Stanisław Grochowiak in Leszno, introduction by Jan Dziedziczak,
  • "The Great Search, or a Story About Janie", authors Joanna Krawczuk-Piechota and Tadeusz Krawczuk.

During the book lectures, Mr. Piotr Jóźwiak and Mr. Jan Dziedziczak recalled the achievements of the outstanding scientist and doctor of Polish-Scottish descent, Jan Jonston.

Each of the participants who came to the meeting received a free package of all books. The participants of the meeting took advantage of the opportunity to obtain an individual dedication from the authors of the books they received.

The book lecture ended with refreshments for the participants, where Polish dishes were served.

The organized meeting was an ideal opportunity to meet the directors of Polish schools operating in Scotland, which was the last item on the agenda.