O projekcie

Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularyzacja postaci w środowiskach Polonii szkockiej.

•Konkurs: Polonia i Polacy za Granicą 2023
•Rodzaj zadania publicznego: pomoc Polonii i Polakom za granicą

•Nazwa zadania: Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularyzacja postaci w środowiskach Polonii szkockiej.


Opis realizowanego zadania:

Projekt zaspokaja potrzebę utrzymania kontaktu z krajem rodzinnym środowisk polonijnych z Szkocji. Realizuje przede wszystkim potrzebę kontaktu z językiem ojczystym oraz kulturą i historią kraju rodzinnego. Wskazuje wspólne punkty, a zwłaszcza postacie łączące historię Polski i Szkocji. Daje możliwość wymiany poglądów, myśli i idei między przedstawicielami środowisk z kraju i tych zza granicy. Służy zatem także pomocą w realizacji zadań Polskiej Dyplomacji. 

Miejsce realizacji zadania:
Edynburg - miejsce spotkania z Polonią szkocką, w tym zwłaszcza przedstawicielami i władzami polskich szkół, innych organizacji działających w Szkocji, oraz organizacji konferencji popularno-naukowej.

Grupa docelowa:
Polonia szkocka, władze polskich szkół w Szkocji, przedstawiciele Scottish-Polish Cultural Association, a także organizacje niezrzeszone instytucjonalnie oraz bez formalnej przynależności, ale zainteresowane ideą projektu. Łącznie około 150 osób. 

 

Na potrzeby realizacji projektu opracowany został logotyp nawiązujący do osoby Dr Jana Jonstona:

 

Logotyp zostanie umieszczony na wszelkich materiałach promocyjnych, stanowiąc rozpoznawalny znak identyfikujący uczestników projektu.


W ramach realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie dra Jana Jonstona (1603-1675), promocja i kolportaż wydawnictwa w języku polskim (w razie potrzeby także angielskim) poświęconych jego osobie i dokonaniom.

Dr Jan Jonston to lekarz, filozof, etyk, przyrodnik, egiptolog - naukowiec o przebogatym dorobku. Osoba znacząca dla kultury i nauki Szkocji oraz Polski. Postać bez wątpienia zasługująca na godność patrona dla edukacyjnej placówki polonijnej. Na uniwersytecie w Edynburgu znajduje się się obraz dra Jonstona. Jest to prawdopodobnie jedyny Polak uhonorowany w ten sposób na uniwersytetach szkockich. Dlatego też warto uczynić go symbolem współpracy kulturalnej i edukacyjnej Polski i Szkocji. Dr Jan Jonston był autorem kilkudziesięciu książek i co warte podkreślenia podpisywał się na nich prawie zawsze "Scotus-Polonus", co akcentowało fakt bycia przez niego Polakiem, ale szkockiego pochodzenia. Fakt ten przesądził o nazwaniu projektu w ten właśnie sposób, co jest idealnym i zwięzłym oddaniem idei projektu. W trakcie wspomnianej konferencji zorganizowane zostaną także spotkania dla przedstawicieli miejscowej Polonii, które będą okazją do wymiany kontaktów, myśli i poglądów.

Warto podkreślić także fakt, że w Edynburgu w latach 1941-1949 na miejscowym uniwersytecie działał także polski wydział lekarski, którego 80-tą rocznicę powstania obchodzono w zeszłym roku. Trwająca wówczas pandemia uniemożliwiła należyte uhonorowanie tejże rocznicy. Postać dra Jonstona jest więc idealnym pomostem łączącym ten projekt ze wspomnianym jubileuszem. Stąd też nieprzypadkowy wybór miejsca na organizację spotkania polonijnego. Wreszcie według oficjalnych zapowiedzi Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ma otrzymać imię dra Jana Jonstona. Będzie to jedyna na świecie placówka medyczna nosząca jego imię. Na wydarzenie to oczywiście zostaną zaproszeni także polscy partnerzy projektu ze Szkocji, co niewątpliwie spotęguje efekty osiągnięte w ramach działań i założeń projektowych. W czasie spotkania otwartego z przedstawicielami Polonii w Szkocji planowane jest także zorganizowanie odrębnego spotkania z dyrektorami polskich placówek edukacyjnych działających w Szkocji. 

 

 

Dr. Jan Jonston - Scotus Polonus - popularization of the figure in the Scottish Polish community.

 

  • Competition: Polonia and Poles Abroad 2023
  • Type of public task: helping the Polish community and Poles abroad
  • Name of the task: Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularization of the figure in the Scottish Polish community.

Description of the task being carried out:

The project meets the need to maintain contact with the home country of the Polish community in Scotland. First of all, it meets the need for contact with the native language and the culture and history of the home country. It indicates common points, and especially characters, connecting the history of Poland and Scotland. It provides an opportunity to exchange views, thoughts and ideas between representatives of communities from Poland and abroad. Therefore, it also helps in carrying out the tasks of Polish Diplomacy.

 

Place of task implementation:

Edinburgh - place of meeting with the Polish community in Scotland, in particular representatives and authorities of Polish schools, other organizations operating in Scotland, and the organization of a popular science conference.

 

Target group:

The Scottish Polish community, authorities of Polish schools in Scotland, representatives of the Scottish-Polish Cultural Association, as well as organizations not institutionally associated and without formal affiliation, but interested in the idea of ​​the project. In total, about 150 people.

 

For the purposes of the project, a logo referring to Dr Jan Jonston was developed:

 

The logo will be placed on all promotional materials, constituting a recognizable sign identifying the project participants.

 

As part of the project, a popular science conference will be organized devoted to Dr. Jan Jonston (1603-1675), promotion and distribution of a publication in Polish (if necessary also in English) devoted to his person and achievements.

 

Dr. Jan Jonston is a doctor, philosopher, ethicist, naturalist, Egyptologist - a scientist with extensive achievements. A person significant for the culture and science of Scotland and Poland. A figure undoubtedly deserving of the patronage of a Polish educational institution. There is a painting by Dr. Jonston in the University of Edinburgh. He is probably the only Pole honored in this way at Scottish universities. Therefore, it is worth making it a symbol of cultural and educational cooperation between Poland and Scotland. Dr. Jan Jonston was the author of several dozen books and, what is worth emphasizing, he almost always signed them "Scotus-Polonus", which emphasized the fact that he was Polish, but of Scottish origin. This fact led to the naming of the project in this way, which is a perfect and concise reflection of the idea of ​​the project. During the conference, meetings will also be organized for representatives of the local Polish community, which will be an opportunity to exchange contacts, thoughts and views.

 

It is also worth emphasizing the fact that in Edinburgh, in the years 1941-1949, there was also a Polish medical faculty at the local university, the 80th anniversary of which was celebrated last year. The ongoing pandemic at that time made it impossible to properly honor this anniversary. The character of Dr. Jonston is therefore the perfect bridge connecting this project with the above-mentioned anniversary. Hence the choice of the place to organize the Polish diaspora meeting was not accidental. Finally, according to official announcements, the Provincial Hospital in Leszno is to be named after Dr. Jan Jonston. It will be the only medical facility in the world bearing his name. Of course, Polish project partners from Scotland will also be invited to this event, which will undoubtedly enhance the effects achieved as part of the project activities and assumptions. During the open meeting with representatives of the Polish community in Scotland, it is also planned to organize a separate meeting with directors of Polish educational institutions operating in Scotland.