Konferencja naukowa "Scotus Polonus" 21.06.2023r.

Dnia 21 czerwca 2023 roku, w miejscowości Edynburg w Szkocji, odbyła się konferencja naukowa pn. Scotus Polonus. 

Konferencja odbyła się w The Princess Royal Suite w Royal Scots Club i była drugim spotkaniem zorganizowanym w ramach projektu "Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularyzacja postaci w środowiskach Polonii szkockiej" realizowanego przez Organizację Turystyczną Leszno-Region przy wsparciu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za granicą 2023".

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 powitaniem przybyłych gości przez Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu Łukasza Lutostańskiego, Przewodniczącego Organizacji Turystycznej Leszno-Region dr Piotra Jóźwiaka oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Sekretarza Stanu Jana Dziedziczaka.

Po uroczystym otwarciu oraz przywitaniu zaproszonych gości, swoje prelekcję na tematy związane z dr Janem Jonstonem wygłosili:

 • dr n. med. Tomasz Kazało: "Jan Jonston (1603-1675), uczony dawnego Leszna, szkockiego pochodzenia", Ordynator Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
 • dr Piotr Jóźwiak: "Etyka lekarska w ujęciu dr. Jana Jonstona", Wiceprezydent Miasta Leszna, Przewodniczący Organizacji Turystycznej Leszno-Region,
 • radca prawny Bartosz Rzeźniczak: "Jan Jonston i jego ujęcie sprawiedliwości", Miasto Leszno.

Po pierwszych trzech wygłoszonych prelekcjach nastąpiła przerwa kawowa dla uczestników konferencji.

Kolejne prelekcję wygłosili:

 • dr Kamila Szymańska: "Piśmienniczy dorobek Jana Jonstona i jego europejskie konteksty", Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie,
 • dr hab. Arkadiusz Ptak: "Pleszewskie wątki życia Wiktora Tomaszewskiego", Burmistrz Miasta Pleszewa,
 • lek. med. Lidia Dymalska-Kubasik: "Losy kobiet, absolwentek Polskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Edynburgu", Przewodnicząca Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Lesznie,
 • mgr Zenon Jóźwiak: "Absolwenci Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu w szeregach 1. Dywizji Pancernej", Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Po wygłoszonych prelekcjach nastąpiła dyskusja między uczestnikami konferencji na tematy związane z życiem i działalnością naukową dr. Jana Jonstona. 

Konferencja naukowa pn. "Scotus Polonus" zakończyła się wspólnym lunchem. 

 

On June 21, 2023, in Edinburgh, Scotland, it affects the scientific conference entitled Scotsman Polonus.

The conference was held in The Princess Royal Suite at the Royal Scots Club and was the second meeting organized as part of the project "Dr Jan Jonston - Scotus Polonus - popularization of figures in the Polish community in Scotland" implemented by the Leszno-Region Tourist Organization with the support of the Chancellery of the Prime Minister as part of the "Polonia and Poles Abroad 2023" competition.

The conference started at 10.00 welcome of the guests by the Consul General of the Republic of Poland in Edinburgh Łukasz Lutostański, the Chairman of the Leszno-Region Tourist Organization dr Piotr Jóźwiak and the Government Plenipotentiary for the Polish Diaspora and Poles Abroad Secretary of State Jan Dziedziczak.

After the ceremonial opening and greeting the invited guests, their lectures on topics related to Dr. Jan Jonston were delivered by:

 • Tomasz Kazało, MD, PhD: "Jan Jonston (1603-1675), a scholar of old Leszno, of Scottish descent", Head of the Ophthalmology Department of the Provincial Hospital in Leszno,
 • Dr. Piotr Jóźwiak: "Medical ethics in the view of Dr. Jan Jonston", Vice-President of the City of Leszno, Chairman of the Leszno-Region Tourist Organization,
 • legal adviser Bartosz Rzeźniczak: "Jan Jonston and his approach to justice", City of Leszno.

After the first three lectures, there was a coffee break for the conference participants.

The following lectures were given by:

 • dr Kamila Szymańska: "Jan Jonston's literary output and its European contexts", Director of the District Museum in Leszno,
 • dr hab. Arkadiusz Ptak: "Pleszew threads of Wiktor Tomaszewski's life", Mayor of Pleszew,
 • bow. med. Lidia Dymalska-Kubasik: "Fate of women, graduates of the Polish Faculty of Medicine of the University of Edinburgh", Head of the Delegation of the Wielkopolska Chamber of Physicians in Leszno,
 • mgr Zenon Jóźwiak: "Graduates of the Polish Faculty of Medicine at the University of Edinburgh in the ranks of the 1st Armored Division", Wielkopolska Province Office.

After the lectures, there was a discussion between the participants of the conference on topics related to the life and scientific activity of Dr. Jan Jonston.

Scientific conference entitled "Scotus Polonus" ended with a shared lunch.